قرعه کشی و نتایج


  Save as Excel

 

Women's FIDE Grand-Prix 2015/16
   
Tehran 2016
   
Round 1 on 2016/02/11 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Stefanova Antoaneta 2509 ½ - ½ IM Batsiashvili Nino 2485 12
2 GM Zhao Xue 2506 0 - 1 GM Koneru Humpy 2583 11
3 GM Zhukova Natalia 2484 1 - 0 GM Gunina Valentina 2496 10
4 GM Dzagnidze Nana 2529 ½ - ½ IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 9
5 GM Harika Dronavalli 2511 0 - 1 WGM Pogonina Natalija 2454 8
6 GM Cramling Pia 2521 0 - 1 GM Ju Wenjun 2558 7
Round 2 on 2016/02/12 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 IM Batsiashvili Nino 2485 ½ - ½ GM Ju Wenjun 2558 7
8 WGM Pogonina Natalija 2454 1 - 0 GM Cramling Pia 2521 6
9 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 ½ - ½ GM Harika Dronavalli 2511 5
10 GM Gunina Valentina 2496 0 - 1 GM Dzagnidze Nana 2529 4
11 GM Koneru Humpy 2583 ½ - ½ GM Zhukova Natalia 2484 3
1 GM Stefanova Antoaneta 2509 ½ - ½ GM Zhao Xue 2506 2
Round 3 on 2016/02/13 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Zhao Xue 2506 1 - 0 IM Batsiashvili Nino 2485 12
3 GM Zhukova Natalia 2484 ½ - ½ GM Stefanova Antoaneta 2509 1
4 GM Dzagnidze Nana 2529 ½ - ½ GM Koneru Humpy 2583 11
5 GM Harika Dronavalli 2511 ½ - ½ GM Gunina Valentina 2496 10
6 GM Cramling Pia 2521 ½ - ½ IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 9
7 GM Ju Wenjun 2558 ½ - ½ WGM Pogonina Natalija 2454 8
Round 4 on 2016/02/14 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 IM Batsiashvili Nino 2485 0 - 1 WGM Pogonina Natalija 2454 8
9 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 ½ - ½ GM Ju Wenjun 2558 7
10 GM Gunina Valentina 2496 1 - 0 GM Cramling Pia 2521 6
11 GM Koneru Humpy 2583 ½ - ½ GM Harika Dronavalli 2511 5
1 GM Stefanova Antoaneta 2509 0 - 1 GM Dzagnidze Nana 2529 4
2 GM Zhao Xue 2506 1 - 0 GM Zhukova Natalia 2484 3
Round 5 on 2016/02/16 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
3 GM Zhukova Natalia 2484 ½ - ½ IM Batsiashvili Nino 2485 12
4 GM Dzagnidze Nana 2529 ½ - ½ GM Zhao Xue 2506 2
5 GM Harika Dronavalli 2511 1 - 0 GM Stefanova Antoaneta 2509 1
6 GM Cramling Pia 2521 ½ - ½ GM Koneru Humpy 2583 11
7 GM Ju Wenjun 2558 ½ - ½ GM Gunina Valentina 2496 10
8 WGM Pogonina Natalija 2454 ½ - ½ IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 9
Round 6 on 2016/02/17 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 IM Batsiashvili Nino 2485 0 - 1 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 9
10 GM Gunina Valentina 2496 ½ - ½ WGM Pogonina Natalija 2454 8
11 GM Koneru Humpy 2583 0 - 1 GM Ju Wenjun 2558 7
1 GM Stefanova Antoaneta 2509 ½ - ½ GM Cramling Pia 2521 6
2 GM Zhao Xue 2506 1 - 0 GM Harika Dronavalli 2511 5
3 GM Zhukova Natalia 2484 0 - 1 GM Dzagnidze Nana 2529 4
Round 7 on 2016/02/18 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4 GM Dzagnidze Nana 2529 1 - 0 IM Batsiashvili Nino 2485 12
5 GM Harika Dronavalli 2511 ½ - ½ GM Zhukova Natalia 2484 3
6 GM Cramling Pia 2521 0 - 1 GM Zhao Xue 2506 2
7 GM Ju Wenjun 2558 1 - 0 GM Stefanova Antoaneta 2509 1
8 WGM Pogonina Natalija 2454 1 - 0 GM Koneru Humpy 2583 11
9 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 1 - 0 GM Gunina Valentina 2496 10
Round 8 on 2016/02/19 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 IM Batsiashvili Nino 2485 0 - 1 GM Gunina Valentina 2496 10
11 GM Koneru Humpy 2583 ½ - ½ IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 9
1 GM Stefanova Antoaneta 2509 1 - 0 WGM Pogonina Natalija 2454 8
2 GM Zhao Xue 2506 ½ - ½ GM Ju Wenjun 2558 7
3 GM Zhukova Natalia 2484 0 - 1 GM Cramling Pia 2521 6
4 GM Dzagnidze Nana 2529 1 - 0 GM Harika Dronavalli 2511 5
Round 9 on 2016/02/21 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 GM Harika Dronavalli 2511 ½ - ½ IM Batsiashvili Nino 2485 12
6 GM Cramling Pia 2521 1 - 0 GM Dzagnidze Nana 2529 4
7 GM Ju Wenjun 2558 ½ - ½ GM Zhukova Natalia 2484 3
8 WGM Pogonina Natalija 2454 0 - 1 GM Zhao Xue 2506 2
9 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 1 - 0 GM Stefanova Antoaneta 2509 1
10 GM Gunina Valentina 2496 0 - 1 GM Koneru Humpy 2583 11
Round 10 on 2016/02/22 at 15.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 IM Batsiashvili Nino 2485 ½ - ½ GM Koneru Humpy 2583 11
1 GM Stefanova Antoaneta 2509 ½ - ½ GM Gunina Valentina 2496 10
2 GM Zhao Xue 2506 0 - 1 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 9
3 GM Zhukova Natalia 2484 1 - 0 WGM Pogonina Natalija 2454 8
4 GM Dzagnidze Nana 2529 0 - 1 GM Ju Wenjun 2558 7
5 GM Harika Dronavalli 2511 ½ - ½ GM Cramling Pia 2521 6
Round 11 on 2016/02/23 at 12.00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
6 GM Cramling Pia 2521 0 - 1 IM Batsiashvili Nino 2485 12
7 GM Ju Wenjun 2558 ½ - ½ GM Harika Dronavalli 2511 5
8 WGM Pogonina Natalija 2454 1 - 0 GM Dzagnidze Nana 2529 4
9 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 0 - 1 GM Zhukova Natalia 2484 3
10 GM Gunina Valentina 2496 ½ - ½ GM Zhao Xue 2506 2
11 GM Koneru Humpy 2583 1 - 0 GM Stefanova Antoaneta 2509 1